Znajdź nas na Facebook
Facebook
Flexibiuro

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności - www.flexibiuro.pl


§1. Postanowienia Ogólne


1. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r.

2. Użyte w Polityce Prywatności definicje należy rozumieć w następujący sposób:

a) Administrator - BARC Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-002), 

ul. Nowogrodzka 62C, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000066006, NIP: 527-10-25-954, REGON: 011151242, kapitał zakładowy 500 000.00 zł (wpłacony w całości),

b) Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem URL: www.flexibiuro.pl,

c) Polityka Prywatności – niniejszy dokument,

d) osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Użytkownik i Administrator,

e) Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu,

f) dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej w sposób pośredni lub bezpośredni,

g) siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe,

h) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie 

i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego Użytkownika,

i) świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową 

i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej,

j) cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www 

i zapisywane po stronie przeglądarki Użytkownika. 


§2. Bezpieczeństwo


1. Dostęp do Serwisu jest szyfrowany kluczem 256 bitowym SSL.

2. Administrator nie zaleca ustawiać przeglądarki w taki sposób by zapamiętywała dane z formularzy.

3. Administrator wdrożył System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

4. Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając e-mail na adres: barc@barc.com.pl


§3. Sposób przetwarzania danych


1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej,

b) zgodnie z Polityką Prywatności,

c) w zakresie i celu niezbędnym zgodnie z wyrażoną zgodą przez Użytkownika na potrzeby świadczenia usługi drogą elektroniczną albo przesyłania informacji handlowych.

2. Zakres danych jakie mogą być przetwarzane: imię, nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, adres IP.

3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych jak również prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Administrator zastrzega, że w przypadku cofnięcia zgody będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany. Okres ten wynosi odpowiednio 3 lata dla osób, które nie zawarły umowy i 10 lat dla osób, które zawarły umowę (przetwarzanie w celu wtórnym).

5. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.


§4. Przesyłanie informacji handlowych


1. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na przesyłanie informacji handlowych, Administrator będzie komunikował się za pomocą systemu teleinformatycznego.

2. Jeśli Użytkownik zapisze się na newsletter, Administrator będzie wysyłać informacje o produktach dostępnych w Serwisie lub oferowanych przez Administratora.

3. Użytkownik może cofnąć zgodę w każdym czasie.


§5. Cookies


1. Administrator korzysta z Google Analytis do tworzenia statystyk.

2. Użytkownik może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.


§6. Odpowiedzialność


1. Użytkownik korzysta na własne ryzyko i odpowiedzialność z Serwisu.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) dane, w tym dane osobowe podane przez Użytkownika,

b) niepoprawnie wpisane dane, w tym dane osobowe, przez Użytkownika,

c) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek jego działań jego zaniechań,

d) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,

e) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osobę trzecią na skutek działań lub zaniechań Użytkownika,

f) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,

g) hipierłącza odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.


§7. Postanowienia końcowe


1. Administrator udostępnia treść Serwisu na stronie internetowej pod adresem URL: www.flexibiuro.pl .

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.

4. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Polityki Prywatności, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

6. Konsumenci, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów mogą skorzystać z platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr/ do rozstrzygania sporów. Kontakt

FLEXIBIURO
Recepcja: 8-16
Budynek: 8-20
ul. Nowogrodzka 62C, domofon 44
(wejście przez 62B)
02-002 Warszawa
tel. +48 22 718 92 22
kontakt@flexibiuro.pl
Odwiedź naszą siedzibę.
Napisz do nas!

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

Urszula Wydra: +48 695-878-011 kontakt@flexibiuro.pl